шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта

Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)

Система та результати роботи з обдарованими дітьми в комунальному позашкільному навчальному закладі “Центр дитячої та юнацької творчості“

Основним принципом роботи позашкільного закладу є розкриття в процесі навчально- виховної діяльності дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна робота методиста, культорганізатора, практичного психолога, керівників гуртків і батьків.
Зміст роботи з обдарованими дітьми – це сприяння розвитку кожної особистості; виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку. Адже обдаровані діти - це майбутнє сім’ї та держави.
Слід в процесі роботи з даною категорією дітей впроваджувати комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних. Здійснювати ці заходи в тісній співдружності із сім'ями обдарованих дітей та школою. Важливо також використовувати різноманітні методики для виявлення уподобань та здібностей дітей, спостерігати за їхніми подальшими успіхами.
На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками й педагогами. Можуть бути використані також результати групових тестувань, соціологічних опитувань. Це дозволить визначити коло дітей, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження.
Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та керівниками гуртків. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант потенційних можливостей переважає. Якщо переважає інтелектуальна сфера й дитина легко навчається, має гостре мислення і допитливість, виявляючи практичну кмітливість, то використовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовленнєвих параметрів у обдарованих дітей.
Діти з творчим і продуктивним мисленням відзначаються незалежністю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні ідеї, вмінням знаходити нестандартні рішення, винахідливістю.
На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль повинні виконувати педагоги, завдання яких — формування і поглиблення дитячих здібностей.
Мета роботи з обдарованими дітьми повинна бути такою:
- розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття;
- допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;
- засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими;
- допомога батькам, керівникам гуртків і дітям в організації навчальної діяльності.
Пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, є створення умов для всебічного розвитку школярів як особистостей, розвитку їхніх талантів. Обдарована людина може дати державі, людству в цілому значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство в цілому зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання та самовдосконалення.
Вирішення проблеми обдарованості останнім часом набуло особливої ваги в КПНЗ “Центр дитячої та юнацької творчості”. Завдяки наполегливій праці методиста, культорганізатора, практичного психолога та керівників гуртків склалась і впроваджується певна система виявлення та розвитку талановитої молоді. Робота методичної ради в питаннях роботи з обдарованими дітьми спрямована на реалізацію основних положень районної програми ,,Обдарована дитина”, мета якої – забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного духовного самовдосконалення та залучення до роботи з нею висококваліфікованих педагогічних працівників.
Здійснюючи свою роботу у взаємодії із районним методичним кабінетом позашкільний заклад виконує такі завдання:
- вивчає, узагальнює прогресивний досвід роботи з обдарованою молоддю та розробляє пропозиції щодо використання його в практиці роботи ;
- вивчає педагогічні умови формування творчої особистості дитини в загальноосвітніх навчальних закладах;
- відбирає ефективні методики та технології роботи з юними обдаруваннями;
- готує методичні матеріали, рекомендації з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки з питань роботи з обдарованими і здібними
учнями;
- готує і вносить пропозиції щодо організації та проведення конкурсів, турнірів з метою вдосконалення таких форм роботи з обдарованою молоддю;
- проводить консультації, організовує семінари з питань роботи з творчими і обдарованими дітьми;
- здійснює цілеспрямовану співпрацю з районною методичною службою .
Таким чином позашкільний заклад здійснює науково-методичну, організаційну та координаційну роботу.

Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку


Обдаровані діти – золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, гордість і надія України, джерело її авторитету у світі. Наше завдання полягає в тому, щоб створити умови для виявлення та розвитку обдарованих дітей.
З метою забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді у структурі районного відділу освіти працює КПНЗ “Центр дитячої творчості та юнацтва”.
З метою забезпечення реальних умов для повноцінного розвитку особистості в закладі створена така освітньо-виховна система, за якої навчання і виховання розглядаються як основні передумови виконання кожним гуртківцем власних інтелектуальних, моральних і духовних завдань, зумовлених його можливостями, потребами, інтересами і здібностями.
В Україні практично відсутні програми виявлення і розвитку обдарованих дітей. Тому найчастіше до здібних ми зараховуємо дітей не особливо здібних. Скоріше ця обдарованість компенсується в них певними рисами характеру ( волею, організованістю, відповідальністю) або сприятливими для розвитку соціальними умовами. В КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості” прагнуть створити такі умови через підбір педагогічних кадрів та підвищення їхньої професійної майстерності; використання у роботі з дітьми інтерактивних методів навчання та методів дослідження; забезпечення високого ступеня свободи учнів у виборі видів занять; індивідуального підходу до розвитку нахилів, інтересів, здібностей вихованців. Досвід роботи з обдарованими дітьми узагальнюється методистом, керівниками гуртків та широко використовується в навчальному закладі..
Завдання методиста - поширення досвіду роботи керівників гуртків щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; координація діяльності навчально-виховних і позашкільного закладу з розвитку обдарованості учнів з метою вироблення єдиної стратегії щодо створення належних для цього умов.
Задля покращення роботи з обдарованими дітьми в позашкільному закладі в методкабінеті сформований банк даних обдарованих дітей, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах; поширюється досвід роботи керівників гуртків щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; ведеться прогнозування матеріальних та фінансових витрат на створення належних умов розвитку обдарованої особистості .

Підвищення рівня науково-методичної підготовки педагогічних працівників[center]

Одним із пріоритетних напрямів КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості” є підготовка керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми. Педагогічним працівникам необхідно підвищувати свою майстерність у організації роботи з обдарованою молоддю, щоб ефективно використовувати результати педагогічної діагностики, глибоко розуміти її сутність, оволодіти технологією розвивального навчання, вести пошук оптимальних засобів індивідуалізації навчально-виховного процесу. Саме керівник гуртків надає перший імпульс розвитку обдарованого учня, створюючи морально-психологічні умови для його навчальної діяльності, створює йому позитивно орієнтовану популярність, збуджує внутрішні імпульси для інтелектуальної роботи.
Враховуючи те, що методична робота є домінуючою складовою післядипломної педагогічної освіти, позашкільний заклад прагнув створити цілісну систему різноманітних заходів, зміст і форми яких спрямовані на підвищення професійної майстерності кожного освітянина, розвиток його творчої активності та творчого потенціалу через самоосвітню діяльність, нестандартні форми методичної роботи, методичну та психологічну корекцію.
Методист приділяє значну увагу самоосвітній діяльності педагогів з тим, щоб вони активно впроваджували нові форми та методи роботи з обдарованими школярами. Створено банк діагностичних методик дослідження обдарованих дітей, їхніх здібностей, пізнавальних інтересів; зібрано зразки програм роботи з обдарованими дітьми (з досвіду роботи навчальних закладів України)
Проводиться також ряд колективних форм методичної роботи, зокрема: семіна- ри, психологічні практикуми, консультації, семінари-практикуми, засідання творчої групи, педагогічні виставки, конкурси, науково-практичні конференції, зміст і форми проведення яких визначаються шляхом анкетувань, тестувань, співбесід і будуються на діагностико-прогнозуючій основі з врахуванням потреб і побажань різних категорій керівників гуртків.
Виховати творчу дитину може тільки творчий педагог. Керівники гуртків, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути чутливими й доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального розвитку, динамічний характер, почуття гумору, бути особистісно-зрілими, емоційно стабільними і мати позитивну Я-концепцію. Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, одним із найпрестижніших серед яких є конкурс "Джерело творчості», номінація “Керівник гуртків”. Позашкільний заклад дбає не лише про кількість учасників конкурсу, але і якість представлених на розгляд фахового журі матеріалів. Високий професіоналізм та творчу індивідуальність демонструють у методичних конкурсах керівники гуртків Костюченко О.І., Ляшенко О.С., Михальська М.О.
Вміло організовують роботу із виявлення та розвитку обдарованих дітей: керівник Клубу інтелектуальних ігор Борщ М.М., який залучає вихованців до участі у районних та обласних турнірах “Віват, інтелект!”. Керівники гуртків декоративно-ужиткового мистецтва Євенко Н.В., Олійник С.М., Четверик Л.П. Їх вихованці Герасименко Олена, Олійник Ю.В., Никоненко Вікторія стали переможцями обласних конкурсів “Знай і люби свій край”, “Новорічний подарунок».
Хореографічний колектив (керівник Михальська М.О.) став переможцем обласного конкурсу “Поліський зорепад”.
Літстудійка Костюченко Інна стала переможцем двох обласних конкурсів “Поліський зорепад” і “Славетний геній Придесення”.
Значну роботу з розвитку навичок пошуково-дослідницької роботи творчої молоді проводять керівники гуртків історико-краєзнавчого та народознавчого напрямків Ременюк Н.І. та Четверик Л.П. Протягом навчального року у позашкільному закладі проведено ряд заходів патріотичного спрямування.
Ведеться пошуково-дослідницька робота. Вивчається історія селища Лосинівка на різних історичних етапах. Юні гуртківці- краєзнавці постійні учасники Всеукраїнської історико-географічної експедиції ,,Історія міст і сіл України”, обласного фестивалю “Поліський зорепад”.
Сприяє розвитку дослідницьких умінь та є важливим фактором формування патріотичних почуттів підростаючого покоління робота учнів-гуртківців в “Українській світлиці “– могутньому засобі переконання, агітації і пропаганди. Підсумком роботи навчального закладу з даного напрямку була участь в обласному конкурсі музейних кімнат.
Керівник гуртка екологічного напрямку Ляшенко О.С. також проводить велику роботу серед гуртківців. Формуванню екологічної культури сприяє участь вихованців в обласних еколого- натуралістичних конкурсах по лінії Чернігівської обласної станції юних натуралістів.
Відчутні результати в роботі з обдарованими дітьми має керівник гуртка технічного напрямку Монько І.О. Його вихованці осягають комп'ютерну справу. І хоч матеріальна база закладу в цьому напрямку обтяжена проблемами, та творчий запал, ентузіазм керівника гуртка бере верх над усіма негараздами.
Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, турнірах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Щорічно гуртківці позашкільного навчально-виховного закладу є учасниками понад 20 конкурсів, оглядів, змагань, фестивалів усіх рівнів.
Дієвим засобом формування громадянської активності підростаючого покоління та, відповідно, розвитку лідерської обдарованості є діяльність органу позашкільного самоврядування, який має чітку структуру та діє згідно затвердженого статуту. Діяльність даної структури спрямована на покращення навчально-виховних досягнень гуртківців, організацію змістовного дозвілля школярів, дотримання належного санітарного стану позашкільних приміщень та прилеглої до нвчального закладу території, посилення дисципліни. В структурі учнівського самоврядування КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості” діють творчі об’єднання школярів різноманітного спрямування, зокрема: Клуб інтелектуальних ігор, Євроклуб, Ляльковий театр, хореографічний гурток, народознавчий гурток, силами якого організовано «Українську світлицю», образотворчий гурток “Юний художник”, краєзнавчо- літературний гурток, гурток технічної творчості і спортивного напряму.
З метою покращення роботи з обдарованими дітьми та молоддю КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості” планує:
- розробити систему раннього виявлення та діагностики обдарованості на осно- ві діяльності психолого-педагогічної служби позашкільного закладу;
- активізувати форми творчої співпраці з вищими навчальними закладами міста Ніжина різних рівнів акредитації;
- сприяти залученню батьківської громадськості до роботи з обдарованою молоддю в позашкільному закладі;
- передбачити засоби стимулювання керівників гуртків, які готують гуртківців до участі в конкурсах, фестивалях.


Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)
Система та результати роботи з обдарованими дітьми (2015-16 н.р.)


Адреса закладу:

вул. Воровського, 28
смт. Лосинівка
Ніжинського району
Чернігівської області
16663
тел. (04631) 6-12-95

Ми в соц. мережах:

Інформери: